closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28

als 'er betaaling der gagien kostpenningen en dagelijkse uijtgaven item tot de in 't Jaar 1788: in te

der ult=o

stus J: L:/ zo hier als op de Subalterne Comptoiren nog per restant bevonden worden en in te komen

loopen do

uijtgegeeven is, gereekent van Primo Septemb: A=n p=o tot ulto Aug„s deeses Jaars Te weeten

Credit

De afbetaalde gagien aan de Dienaaren zo Europeeschen als

Inlandsche aan dit Hoofd Casteel bescheiden hebben

in / maanden of zeedert primo Julij a:o p=o tot ult„o Junij

deeses Jaars bedraagen.

29398:

rd„s

40½:

Die ten Comptoire Hila.

3669.

19:

d=o

Honimoa

4167:

34¼

d=o

Haroeko

2437

22.

d=o

Laricque

1257:

46:

d=o

Bouro

1070: 30:

d=o

Manipar

3115: 42:

d

of te zaamen

Rd„o 45117.

voor de ordinaire en Extra ordinaire verstreckingen aan

dit Hoofd Casteel stelle.

rd„s

35000:

„. die ten Comptoire Hila even als in ’t afgeloopene boekjaak

1564: 9½:

d=o

Honimoa

d=o

1112: 46½.

d=o

d=o

Hazoeko

750: 33:

d=o

d=o Laricque

828: 25:—

do

d=o Bouro

949: 37:¼:

d:o

Manija Calcuheere

1500:

—„

41706

Tot een restant der afbetaaling van de ordinaire en

Extra ordinaire

verstreckingen item gagien voor E: m: ofte van Primo 7ber: 1788: tot

ult:o febr 1789: stelle met die der buijten Comptoiren .

op„

43412:

voor den inkoop van diverse Materiaalen stello voor 18 maanden

of van primo September Ao 1787: tot ult:o Febr: 1789:

15000:

Contanten voor 3106: sth: Garioffel Nagulen dewelke in A=o 1788: staan

geleevert te worden na de Calculative opgaave der Jnlandse Hoofden

bereekenende teegens Rd„s 56: de Bh: van 550 lb.

173936:

Somma

Rt=

319172:

Dan

41:¾:

7:14:

2:

1 /: