closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Calculalive Bereekening van Soodanige Contanten als 'er dxtaali

schuutene Nagulen zullen benoodigt zijn in vergelijk der penningen welke onder ult

Atul 1J:

staan mitsg„s tgeen in den tijd van 12: maanden of de den Cours van het Jongst afgeloopen 8„

wijt

Debit

Per restant onder dato deeses als.

In de Groote Geld Cassa

80622:

Rd„s

12:

De Kleene Geld Cassa

30605.

32:/4:

kleede winkel

25437:

Ten Comptoir Hila

7721:

13:

d=o

Saparoua

5859.

30:¾:

d=o Haroeko

9609

30:/:

d:o Laricqub.

7143:

20.

d:o Bouro

3735:

8:½:

d=o Manipa Calculeere

1500.

rd„o 172234:

Den Verkoop van Leijwaaden uijt ’s Comp„s kleede winkel

in

't afgd„

loopene boekjaar bedraagen hebbende met dies inkoops kosten„

„de rd„os 16070: 16¼: stelle van A:o 178.8:

op

18000:

De Zegel Reekening 's Heeren geregtigheid en de helft der eijk penningen

met ult=o deeser bedraagen hebbende rd„s 1820: 33: stelle - op

1500:

Pagten welke in de eerstkoomende / mtaanden ofte van primo

september deeses Jaars tot ult„o Augustus aanstaande

staanootfangen te worden zullen monteeren

16945.

Inkomsten van ’s Comp„s zagoe Bosschen ten Comptoire Hila

in ’t afgeloopene boekjaar gesommeert hebbende

rd„s 1099: 12:

voor maanden stelle op

1000:

Inkomsten van SComp:s Zagoe Bosch te Poeloe

Tikos bren„

„gon Jaarlijks

80.

Dus zal 'er min of meer nog aan Contant so hier aan ’t Hoofd Cas„

„teel aes op de respective buijten Comptoiren benoodigt zijn

109412. 46.

Somma.

Rd„s 319172. 1