closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§384:

toe het buskruit

het nieuwe magazijn zig

oud

§ 385.

mitsg=s hoe het kruit dat 3: Je

„ren in het oude magazijn

legt bevonden is

§386.

Het kruit in het nieuwe ma„

gazijn is alweder merkelyk

in kragt afgenomen, binnen

rie maanden

§ 387:

29

Wij beloofden bij § 121: en 122: in onse VoorJaarse, UW

Hoog Edelens met zeekerheid te zullen kunnen bedee„

len hoedaanig het buskruijt dat in ’t Nieuw Kruijtmagua„

zijn geborgen is, in het welk mits de gemaakte swaarigheeden

door den Lieutenant der Arthillerij Strick de Adminis„

„tratie gver het daar in geborgen buspoeder, door den op zigter

der werken van Guericke is aanvaard geworden, zich

zullen houden.

Terwijl wij deevens promitteerde in dit najaar de zullen

vertoonen hoe het kruijt dat zeedert A=o 1784: in het Maqua„

zijn aan de westkant geleegen heeft, naar genoome preuve„

door de daar toe benoemde gecommitteerdens zijn bevonden

geworden.

Den 2: Iunij diende ons gemelde gecommitteerdens van

twee ampele berigten, welke ter Resolutie van dien datum

g’insereerd zijn, en waar bij blijkt, dat van de 8600: lb: kruijt

welke in het nieuwe Maguazijn aan de Oostkant aan de

bewaaring van den Capizain Militair Van Guericke

zijn overgegeeven, binnen drie maanden herwaards, 2750: ponden

zodaanig in deugd en kragt vermindert zijn, dat ze van

beneeden de 60: tot 20: voeten en nog 4: vaaten of 200: lb:,

die beneeden do 20: voeten geslaagen hebben:

Terwijl insgelijks 30850: lb: van dat poeder, die seedert

A=o

an