closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waar in onnodige zaken vóor

„koomen

beloofd andermaal aan den

sluisen te beginnen

zegt dat het quarts volk het

gras moet afkappen

en dat aan de kosters woning

niets gedaan is kunnen wor„

„den

heeft, egter gezegt dat 'er aan

begonnen was

Van Thiericks was ter hand gesteld, het Jaarlyks

Berigt van het verrigte aan de Fortificatien en

Gebouwen: dat den eerstgeteekende naar di Lectuure

van het zelve hem Capitain had onderhouden over zijn

daar bij voorkoomende toesegging van dat geene watt

hij nog stond te verrigten en aanhaaling van saaken

welke tot dat Berigt: geene relatie hadde, namentlijk

Dat hij in october een begin zoude maaken met de

Huisen in de Casteels gragt ’t geene hij anno

vergange meede hadde te kenne gegeeven, onder aan„

haaling, dat hij doen ter tijd door de aanhoudende

teegen is belet geworden, schoon het zeedert dien

tijd wernig geteegend heeft.

Dat het quarts of Fortificatie voek het gras

op de walle moet afkoppen, ’t geen één werk van Hun

de park, en door den eerst geteekende expres gelast

is, om de wille van de weinige Arthilleristen.

Dat aan de Kosters en opperschoolmeesters woonin

niets gedaan is, door de nalatigheid der Negorijen,

schoon hij van Quericke de materiaalen tot onder

werk gebruijkt heeft en in zijn berigt van het voor

Jaar bekend gesteed, dat met die werken reets eer

begin gemaakt was en waar door hij ons zo als

uw

zigt dat het

de bedekte„

en is gerar

sluit dat

voortvaare

gebruike

zonder teg

uit hoger

overtuiger

het Gouver„

onderha„

de go.

lers