closeTerug naar inventaris

Transcriptie

logt dat het quarts volk aan

e bedekte wegenwerkt

en is geraakt over het be„

sluit dat hij wat meerder

voortvaarendheid moet

gebruike

zonder te overwegen dat het

uit hoger order geschied zij

overtuigende reden waar om

het Gouvernement zo lang

onderhanden is

de goede intentie van den

Eerstgeteekende

33

uW Hoog Edelens misleid heeft

Dat het quarts Volk Vlijtig beesig was met het

aan leggen van de bedekte weegen, waar aan egter niets

gedaan wierd of schoon er expres volk voor in dienot

gesteld, doch nu weeder afgedankt was.

Dat hy sich genoodsaakt vond tot voorkorming

van onschuldige oordeelen te purgeeren, teegens een

Extract Notul van den 27: Maart deeses Jaars,

waar bij hem gerecommunteert was wat meerder

voortvaarendheid te gebruijken, als tot die tijd

plaats gevonden had.

Zonder te requardeeren dat die order van uw Hoog Edelens

was afvloiende, daar de vertraaging van het nu drie Jaaren.

onder handen zijnde Gouvernement voornamentlijk moet

worden toegeschreeven aan zijn particuliere werk, als heb„

bende hij van Guericke in dien tusschen tijd twee

Capitaale Huijsen voor zich zelven van de grond op

nieuw gebouwd; met order om niet meerder bekend te

stellen, als het geene weesendlijk door hem van Gue„

„ricke verrigt was: dog dat het hem van Guericke

op eene gantsch in discente wijse wijk behaagd had, te ant„

woorden, hij zich daar meede voor de Edele Hoog

Indiasche Regeering wilde verantwoorden, om dat

hem

ar