closeTerug naar inventaris

Transcriptie

54.8. ƒ

„genomen

§419:

van een bootsman

rijst belast

§446:

tie van eenige

en den generalen

diend

§421.

ten genedresseen

35

Naar en teegen is weeder ingenoomen Rijxd„s 165: 45:- van do

bij publicque vendutie verkogte oude Houtwerken uijt

de afbraake der gekogte Huijsen

Belastingen en vergoe„

„ainGen vereijscht de aanhaaling dat wij op den 28:

Julij den Bootsman Ian Lievense als gezaghebber op

de Pantjalling De Victoria op rekening hebben belaat

voor 400: lb: Rijst welke door hem op een Lading van dat

geraan naar de Post Sawaij to min is uijtgeleeverd.

Onder het Hoofddeel van

Administratien n de anote

plaats voorkoomende de ingekoomene berigten van onsen

Hoofd Administrateur weegens de Confrontatie

teegens de Restanten van de Negotie Boeken der Rapporten

nopens de overgaave van de Equipagie Werff en ’s Comp„s

slaaven quartier onder ult=o Febr: laastleeden en die der

generaalen opneem onder ult=o Augustus 1786:

zo hebben wij ter onser Setting van den 10: Augustus Jongstleeden

de daar bij aangetoonde errenken, als zeek noodzakelijk

na den voorstel van gem: Hoofd Administrateur laten

te dresseeren.

Dog

1