closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ter Confrontatie overgegeven

§ 428

de Negotie boeken

zijn volgens berigt geconfron„

„teerd en de erreuren gere„

„dresseerd geworden

alle de Admiistratie gedaan zynde,

hebben wij de daar van ingekoomene

^ ter Confrontatie teegens de restanten

berigten, bij de boeken inhanden van den Hoofd

Aaministrateur gesteld, om ons van zijne

bevinding te dienen van schriftelyk Rapport.

De

Legotie Boeken van

Anno 1785/: na de ordere door de gecom„

mitteerdens de onderkooplieden De

Bourghelles en Koenes geconfron

teert en g’examineerd zijnde.

zo hebben deselve ons op den 31: Augus„

„tus bij een schriftelijk berigt te kennen

gegeeven dat alle de erreuren reeds

geredresseert, de restanten behoorlijk ingenoomen

en geene nadere verschillen door hen ontdekt

zijn.

In

den tweea

„soek geq

om

zonder

van

de

dag

„fl