closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

Domeer

wat hier uit gedagt is ge„

„worden

5 445:

de tweede en laaste teekenaar

zijn van advis

at Lim Djacko de 20: guinees be„

talen moet met behoud van

zijn guarrant

„ooerige tiktewaaren zijn

van Contragevoelen

5446:

Chineesch Limdjoeko van

betaling ontheft

45

20: stuks te veel bij de vendu Rol gestelde Lijwaaten of

met voordagt door gem: Bangeman is aangeschreeven on

echter niet aan hem maar abusive aan een ander afgegee„

ven, of dat deese zo wel als de andere 20: stukken, reeds

zijn

lange door hem is te zoekk gebragt geworden.

Tot het neemen van een besluijt desweegen treesende, von„

den wij de gevoelens den Leeden zeer different, zijnde den

secundo Schilling en Soldij Boekhouder Koenes

van Tentiment, dat wijl de schuld aan geen van beide kondes

beweesen worden en op do venduroll egter 220: stuks

aangeteekend staat, de manqueerende 20: stuks: door den

Cinees Limdjoeko moeste gerestitueerd worden, behoudens

zijn quarand op Bangeman.

Dan de meerderheijd der stemmen helben egter over ten

faveure van dien Chinees, om reedenen en motiven als bij

de Resolutie van den 4: Iulij omstandig beschreeven staat

Dienvolgende beslooten wij meerm: Chinees Limdjoeko

te ontheffen van de behaaling der questieuse 20: stukken

en deselve gelaaten voor teekening van Bangeman, om

door zijn gemagtigdens, alhier uijt koopskostende in Cassa

gerestitueerd te worden, tot tijd en wijlen hij nader, met

valabele bewijsen zal hebben aangetoond, deselve weesend„

„lijk aan meerm: Chinees te hebben afgegeeven.

Onsen