closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 450:

eene banja van Balie op„

espeurd die suspect schijnd

raphaling uit 's fiscaals

erigt

§ 451:

gesecureerd

46

Thans mogen wij uW Hoog Edelens nader de verschul„

„digde elucidatie geeven, dat gem: Fiscaal ons bij een ander

Berigt, dat onder de Bijlagen overgaat, ter onser bij een„

komst op den 28:' Julij heeft te kennen gegeeven, koo bij

zijn nader gedaan ordersoek op ’t vaartuijg van den

Bataviase Chineese Anachoda Oein Poetlo, deesen

een aanmerkend oog op zijn volk hebbende doen vesti„

„gen, en eijndelijk ontwaard heeft dat zeeker bij hem

bescheijden mattroos zig noemde Banja van Balie

eer tijds Leijfeigen te Palembang is geweest zonder dat

men weet of hij zelve kon aantoonen hoedaanig of door

wien hij zijne vrijheijd heeft bekoomen.

Dat denselven in ’t gepasseerde Jaar van Malaca op

Batavia met een Chinees vaartuijg is gekoomen, en

dat eindelijk het ondersoek na den suspecten Daan,

hem sodaanig ontrust had, dat hij voorneemens zoude

zijn zich in stilte te absenteeren, of bij onmogelijkheid

in de te rug reise na Batavia, een Amok op ’t vaar„

tuig aan te rigten, en welk voorneemen hij aan twee

zoude

andere mattrorsen„ hebben onderrigt

Deesen suspecten knaap hebben wij intusschen laten

secureeren te eerder, om dat den Anachoda neevens

het overige Chialoups volk betuijgden voor hem

bevreest do zijn en zende hem thans wel gesecureert.

aan