closeTerug naar inventaris

Transcriptie

b

48

materiaalen daar toe wel benoodigt zalen zijn.

1464:

Dan daar ons door den Capitain Van Quericke

als opziender der werken bij een berigt is te kenne gegee„

„ven, dat de daar toe benoodigde materiaalen, zoude bedraagen

5000:- ruun, hebben wij ter onser setting op den 8: deeser

den opziender der werken diend

van berigt en Calculative be„

„rekening boven de 6000: guldens

beslooten, dien kostbaaren voorstel van de hand te wij„

„sen, terwijl den Gouverneur op zich geliefde te neemen

de noodige verandering en verbeetering in dat gebouw naar

de kostbare voorstel ontzegd, en

de extruxtie der verbetering aan

den Eerstgeteekende gelasten

bevinding te doen extrueeren.

5465:

Deese schikkingen die wij niet zonder rijp overlegen

naar de gesteldheid deese Provintie gemaakt hebben,

doet ons teevens flatteeren met de hoop van bestem„

„peld te mogen zien met het Zegul van UW Hoog

Edelens veel gerespecteerde approbatie

versoek om approbatie

5466:

Het Cognossement Factuur der onbequaame goederen

waar van de memorie onder de Bijlaagen overgaaf, zijn

de memorie der onbequame

neevens het ingesamelde Hartshoorn tot een quantiteijt

goederen en het geladene

hartshoorn

van 228. ponden in de pantjalling De Victovia afge„

gaat verzeguld over

scheept.

Bij de

§ 467.

Arthiaerij seedert primo September

d: