closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o p=o tot ult=o Augustus h: a: aangemaakt zijnde

het aangemaakte in de ar„

„thillerij

Affuijten van 12: lb:

3:

3: d:o

8:

d=o

9:

6:

Spaak wielen inz=t

3:

1: ammunitie wagen

2: rampaarden van 2: lb:

80: stel houten.

30: Windproppen en

20: - Kapellen:

2. Voor Waagens

8468:

zo bevrijmoedigen wij ons dit uijt het overgaand berigt

van den Arthillerij Lieutenant Strick aan te haalen

en uW Hoog Edelens ook aan te bieden de Generaale

generale sterkte van de am„

„munitie van oorlog

sterkte van het Canon Mortieren het Buskruijt scher

etc=a

§469: Neevens een vertoog van het geplaatste Canon ten

en vertoog van de plaatzing der

Cannonnen gaan over

deesen Hoofd Casteele.

§470:

Belangende het probeeren van het Buskruijt en dies

het probeeren van het buskuuijt

geopperde zwarigheden &:

bevinding mitsg„s de swaarigheeden die den Lieutenant

der Arthillerij Strick gemaakt en ons vertoond heeft

wegens de slegte gesteedheid van het nieuwe kruijt

Maguazijn aan de oostkant, zo wel als de voorgestel

verbeetering aan het westerse kruijt Maqua zijn,

uw

Wande

3