closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8009

den

monta

betraag

hels

5

§ 497: Noteeren wij meerbied, de benoeming van de Leeden onser

vergavering den Fiscaas Van Hamel en soldij Boek

gecommitteerden tot de Groote

honder oenes als gecommitteerdens tot het bijwoo„

Catthecchisatie benoemd

nen van de Jaarlijkse Groote Catechisatie

Mitsgaders dat wij de groot kerk en school visite

hebben opgevraagen aan D„o Snethlage neevens den Jn„

kerk visite gereguld

lands onderling Casper Salahuteroo orangkaij van

Latoehalat

Wij herhaalen voorts met allen aanbrang het door

5498.

ons in het voorjaat en te meermaalen gevaan versoek

herhaling van het versoek om

om twee bequaame Europische krank besoekers niet

twee schoolmeesters

twiffelende of uw Hoog Edelens zullen onse ver„

„leegendheid om zulke persornen inziende en daar het

nieuwe weeshuijs noodsakelijk met zo een mandien„

„de voorsien te werden, ons daar meede buiten

eigen gebrek, wel willen gerieven

§499.

uw Hoog Edelens den staat der kerk

middelen, waar van de kerk Reekening

bij onse Resolutie van den 31: Augustus

Jongst leeden is ingelijfd vertoonen zullende

noteeren wij dat het Capitaal zeedert d po

met