closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8508.

Anthonij Petrus Manusama

aangesteld

1509:

den orangkaaij van Groot Hati„

„ve op versoek ontslagen

en een ander aangesteld

1 510

Een radja over ekmeth

in stede van zyn overleeden zoon

aangesteld

5511:

erkomen eindelijk twee preten

„denten om het regentschap te

Laricque op

Terwijl om de noodsakelijkheijd die hier in opgesloot

legt en om teffers geene Dienaaren boven de bepaalin

te emploijeeren also 'er thans maar een bij den Gouve

neur dienst doet, derselver tijd tot geregts boode

aangesteld den taal en Landkundige Inlander

Anthonij Teirus Manusama.

Den 15: Iunij versogt den orang kaij van Groot Ho

tive Alexander Desirat mits de afkeering

en wispeltuurigheid zijner onderhoorigen Jeegens hem

Regent, om zijn ontslag behoudens honneut waar in

wij Condescendeerde en wij benoemden op den 28.e July

op voordragt van den ontslagen Regent, tot zijn opvor

„ger, den Inlander Hendrik Warela.

Op voormelden 15: Junij eligeerden wij tot Radja

over de op het Eijland Nussalaut geleegen Negorij

Ameth, inplaatse van het aan de kinderpokjes over

leeden Radja Lucas Elisa Pikaulij deszelfs van

den geweesen gesaghebber van de Negorij belath

Jacobus Frans Picaulij.

Den Eerstgeteekende eenige maanden vergeefs afge„

„wagt hebbende naar de wettigste pretendenten tot

Regentschap van Laricque; kwaamen zich intussor

met hunne Requesten te vertoonen, de Jnlanders

Moetaha

die a.

Een and.

het hoofd„

den Heer Ge

„les te eluc„