closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§512:

het hoofd van Laricque gelast

den Heer Gouverneur van al„

„les te elucideeren

5513.

raagt bij berigt eenen sim„

pattij Elij voor

die aangesteld word

§ 514:

Een ander inlander

56.

Moetaha en Sinpattij Elij, dewelke voorgaven

uijt de Wettigste descendenten der voorige Regenten

te zijn

Dan om hier van nader onderrigt en in het verkiesen

van een derselve zeeker te kunnen zijn, heeft den Eersten

Teekenaar het Laricques Hoofd Martens gedeman„

deerd in die Negorij naauwkeurig te ondersoeken, of

'er onder dies ingeseetenen nog van de beste en gegoedste

afstammelingen, der voorige Regenten, die na dat

Regentschap mogten adspiteeren, te vinden zijn, zo ook

na de hoedaanigheeden den voorsz: Requestranten.

Gemelde Laricques Hoofd hier aan bij een schriftelijk

berigt dat in de Resolutie van den 4: Julij is aangelykd,

voldaan en den Jnlander Smpattij Elij, als de waar„

digste en bij de Jngeseetenen van die Negorij meeste be„

„mindste voorgedraagen zijnde, hebben wij denselven

tot orangkaij van dat dorp aangesteld.

Daar in teegen den Inlander Moetaha, die

seedert 18: Jaaren sonder Content van den Regent

nog van het voorige Hoofd: van Laricque zyn Nego„

zij verlaaten en geduurende zijn verblijf alhier,

zijn werk gemaakt heeft om het volk van Laric

„que bij hem op te houden, te tourbeeren en van

hunne