closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

55

De gehoudent

8506:

Corrispondentien met de

nabuurige Gouvernementen /: waar van de Copias der Brieven

Copia afgaande en aanko„

„mende brieven gaan over

onder de Bijlagen te vinden zijn:/ meriteert voor dit„

maal geene expresse aanhaaling Uw Hoog Edelens

attentie waardig

Onder het Hoofdees van

§507.

Inlandse Zaken zin wij

gehouden in de eerste plaats de noodige aanhaaling te doen,

dat den Gouverneur opzigtelijk de zaken der Inlanders

den Heer Gouverneur draage

en principaal bij het doen der Hongij Togten het

een tal en landkundig per„

„soon voor

houden van Conferentien met de Regenten tot de ficitatie

en beschrijving der Iatij Boomen; mitsg„s zo veele ande„

re diensten, waar toe absolut een appart perzoon ver„

eijsschen en daar beneevens een taal en Landkundig man

noodig heeft

zo hebben wij op den 2:e Junij in aanmerking neemende uw

Hoog Edelens Hafutaire ordre, bij het Reglement

op de bevordering der Dienaaren van den 29: Septemet:r

op de buiten Comptoiren mag

een boode maar gezw: klerk

1767: Tit: 3: § 4: namentlijk: dat een geswoore Clercq

zijn

als geregts Boode op de buijten Comptoiren fungee„

„ten moet.

Terwijl