closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5515:

voor drie Jaren na boeroe gere„

„legeerd

§516:

een ander pattij

over nalahia verkoren

§517.

gestadig klagten over den

pathij van way

§518

breedvoeriger bij resolutie

van den 4: Julij

sourceeren uit de wreedste kn.

„velarijen

hunne verplichte Hof en Heeren Diensten te de„

verteeren, als een pernitieus subject na Bouro getelege

om voor drie Jaaren aan de Jafij plantagien te arbeiden

Ter vervulling van de vacante plaats der Negorij Na

lahia ten Eijlande Nussalaut, hebben wij msteeds van de

ontslaagen Stephanus Balthazar Fattijnal

op den 4: Julij in onse vergadering als Pattij aangesteld

desselfs. Jongste Broeder, Simon Balthazar

Pattijnala.

zeedert het bestier van den Eersten Teekenaar in deesen Pa

vintie, denselven gestadig g’occupeerd geworden zijnde

met de iterative billijke klagten van het volk 2

de onder dit Hoofd Casteel geleegen Negorij Waaij

over hun Regent den Pattij Daniel de Costa, zo

daanig dat hij geduurig van andere affaires wierd af

houden, om deese menschen aan te hooren en deselve met

dien Regent weeder te doen bevreedigen

zo zullen wij thans de vrijheid neemen der vermijding

van alle breedvoerigheeden dien aangaande, ons te gede

gen aan onse Resolutie van den 4: Julij en in deesen wa

Hoog Edelens alleenlijk vertoonen dat de meest

klagten der Ingeseetenen, bestaan, in de vergaandst

knevelarijen en barbaarsche behandelingen van

dien

in verga

de klagtend

gegrond be„

bekende wa

„zaten