closeTerug naar inventaris

Transcriptie

57

dien Regent, van welk laatste sommige derselve bij de

door den eerstgeteekende op den 23: Junij 2S: gehoudene

Conferentie met de Jnlandsche Regenten, op hunne

in vergadering gebleeken

ontbloots Lichaamen de versche blijken der ontfan„

„gene slagen, op de overtuijgendste wijse vertoond heb„

ben.

Beij herhaalde naauwkeurigd ondersoekingen, be„

§ 519:

„vonden wij de poincten van accusatien dier menschen

allesints met de waarheijd te quadeeren, waar teegen

de ingebragte verschooningen en onkentenissen van dien

e klagten der dorpelingen zijn

Regent, veel te swak en ongegrond zijn, om hem daar

gegrond bevonden

van vrij te kennen.

ooedeeoor

5520:

Daar boven dien nog accedeeren de algemeene

ad versie

aecrasie

van het gantsche Negorijs volk, teegens hem Pa„

niel de Costa en zyn zoon, den in Julij 1785: aan„

gesteeden Marcus Arigola de Costa, als Eer

ekende warsheid dier onder„

„zaten

„soonen welke niet uijt hunne Negorij, maar

van Foelij herkomstig zijn, en principaal de eerste

wien bevoorens of in A:o 1770. om sijne in de Negorij

Lillebooij bedreevene en veldaaden en veratien gantsch

niet op de reputatieuste wijse als Regent van

daar is ontslaagen geworden.

Den anderen daar men nu het opgegeevene door de

Negorijs