closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den regent verlied de regee„

„ring

5521.

word om ’t getrouw gedrag

van zijn vader verschoone

§522:

Negorijs volkeren volkoomen bewaarheid vinde wed„

„gens het door hem agtergehouden en aan den Cenamaner

verkoopen van de bij Resolutie dato 19: Junij en 19: An

„gustus, en onser aan uw Hoog Edelens gerigte na

Jaarsche Advisen van den 30: September A:o p=o § 603:

gewaagde draaijbassen die hij als nu bij een Maleijds

schriftuur op een Leugenagtige wijse, voor kamer

stukjes, welke hem door den wel Edelen Gestreng„

Heer van Keuren / zy zoude zijn present gedaan

wilden opgeeven, doch die hij nogdans, niet in staat

is, voor den dag te brengen, voorgeevende gestoolen

de zijn.

Wij hebben in onse deliberatie aan de eene kant we

gerequateert, dat hij Daniel de Costa ten exempet

van anderen naar rigieur behoorden gestraft te wor„

dog aan de andere zijde teevens geconsidereert, de ge„

„trouwe en lang jaarige diensten van zijn vader en

broeder den geweesen en presenten Radja van Foelij

die in hun gedrag en handelwijse andere ten voor„

beelde mogen strecken.

Dan om de Jngeslatenen van Waij in hunne bil

„ke klagten eenigsints te gemoed te koomen en om

to

den oudene

gedimovee

en een wet

„stamme

den orangst

„la op zijn