closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

te prevenieeren dat zulk een voornaame Negorij niet

gedepopuleert en de plantagien geheel verdistrueert

den ouden en Jongen regent

raake, zo hebben wij meermelden oud Regent Da„

gedimoveerd

„niel de Costa, met zijn zoon den Jongen Patbij

Marcus Arigola de Costa, beide met den

titul van oud Pathij uijt het Regentschap van waij

gedimoveert.

§523:

En in onse bij eenkomst op den 8: deeser Weeder tot Patty

in zijn plaats verkooren, de zoon van den overleeden

in een wettige en beminde af„

Pattij in naame Abraham Caijado Wiens stam

„stammeling aangesteld

de eersten en Wettigsten is.

5524:

Den Orangkaija van de Pas Baguala Alexan„

„der Timauw, in onse vergadering op den 8: deeser

schriftelijk te kennen geevende, dat het voor hem

langer niet mogelijk is; de ingeseetenen van die Ne

den orangkaij van de Pas Baqua

„la op zijn versoek ontslagen

gori te gebieden, vermits zij door hunne wispeltuw

righeid die Negorij successive verlaten, en eer lang te

gemoed zag geheel ontbloot van volk te raacken, waar

zoude

door hij in gevaar zal loopen, de onaangenaame gevol„

„gen op zijn hals te laaden, en om welke voor te kor„

men- hij instantig versoekte behoudens honneut

en onder toevoeging van 4: quartslieden te mogen

ontslagen worden.

Jr