closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50. pro

naar

en

61

59

Onder de

§ 528:

Hongij Togt de door Hoogstdeselve

aan de uijtgeweekene Cerammers verleende Generaale

met de verleende ammestie zou„

„de na het genoteerde by 1250

Ammesti, aanbieden en voorhouden mitsg„s deese Natie

geschied zijn

door de vrije vaart op Iava en Batavia tragten zoude

te animeeren, en van hunne Clandestine vaart na Balij

en Bouton etc: te diverteeten.

§529:

Om aan deese Uw Hoog Edelens gegeevene veel

gevenereerde ordre en des eerstgeteekendens gedaane toe

segging, behoorlijk ter uijtvoer te kunnen brengen, heeft

Circulaure last aan de Hoofden„

hij reeds bij Circulaire brieven de daar toe benoodigde

orembaijen van de respective buijten Comptoiren laaten

oproepen, met dat voor neem teffens, om de Hongij Togt

om de orembaijen op te zonder

rondswetom Ceram te extendeeren.

1530: Tot dit een en ander, door den Eerstgeteekende bereeds

waar toe reeds eenige prepara„

gereguleerd en de noodige preparatien gemaakt zijnde,

„tien gemaakt zijn

wierd hij door Saparouas Hoofd M„r Daniel

Iacob Blondeel op den 24: Julij J: L in het zee„

door het Hoofd van Saparoua

g’elucideerd

kere g’informeerd, hoe dat de gecommitteerdens tot het

doen der Jaarlijkse ziel beschrijving aan de binnen en

en zuid Cust van Ceram bij hun aankomst op de

dat geheele coegonijen op Ceram

onbevolk gevonden hebben

Ceramse Negorijen, dezelve uijt bevreesheid voor

de aldaar zeer sterk grasseerende kinderpokjes verlaaten