closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en volk ontbloot gevonden hebben.

uit vrees voor de pokjes

5501: Dat het zelfs zeer gevaarlijk voor hun was, om alsod

aan de wal te koomen, uijt hoofde sommige dier Nego„

Ia zelfs gevaarlijk aan lam

rijen, welke met die ziekde nog niet besmet waren, het„

te komen

het aanlanden belet hebben.

§532

zeedert wierd den Eerstgeteekende nog nader, zo door

de respective Hoofden der buijten Comptoiren als door

den Eerstgeteekende word not

nader van de waarheid on„

„derrigtn

de Inlandse Regenten g'informeerd, van het toeneemen

van die ziekte, en de onaangenaame gevolgen die bij de

aankomst op dat Eijland door uijt sonden veroor

saakt te worden.

5533.

uijt hoofde van het g’alligueerde, hebben wij met den Gou

aanmerking over dit een en

verneur in onse de liberatie nog in aanmerking genoomen

ander

5534.

Dat men door het onlangs in dienst neemen van nog

’t in dienst nemen van 89:

89: Militairen de Negorijen min of meer verswakt, of

militairen heeft de negori

verzwakt

schoon den Eersten Teekenaar de Specirij Comptoiren van

de noodige Commandos tot dekkirg der Negorijen, en om

schoon de gewoonlyke Comman„

„dos verzonden zijn

aldaar een waakend te houden voorsien heeft.

Daar het doen van de groote Hongij bij ons geene ge„

§535:

gepaste Concideratien

einge bedenking geeft Considereerende, dat de grootste

magt den Gouverneur op die rijse verseld terwijl de

Negorijen

als ter

e Jac„

g’exci

en een

eerstgen