closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

Negorijen van Volk ontbloot de Nagulen meerendeels

geplukt en nog niet ingeschuurt, maar onder den

Inlander berustende zijn, in een tijd dat de gerusten willen

'er nog onlangs neegen vreemde scheepen onder Am„

blauw zoude gesien weesen, die hier van natigt kuijgende,

de geleegendheid ligtelijk zoude Capteeren om de nog

als ter zijde

overige weerloose Negorijs volkeren te Corrumpeeren.

En in zulk een geval, zoude men zulks van dit Hoofd

Casteel niet wel konnen ontdekkeng, of teegengaan

door gebrek aan de noodige vaartuijgen de vereijschte

magt en een genoegdoende Correspondentien

§ 536:

Wij hebben derhalven, Conform den voorstel, van den

de Grote Hongij in dezen Jare

Gouverneur, formeel moeten ovueeren, dat het vrij

beeter waare de gewoone groote Hongij, voor dit Jaar

g’excuseerd

te excuseeren

§537: Dan daar den Gouverneur beluijd heeft, met do Corra Corra

Bonoa des Gouverneurs eijgen Orembaij en die welke van de

onder dit Hoofd Casteel sorteerende Regenten zoude te missen

en eenlik de visite door den

zynde, gewoone visite op de buijten Comptoiren te zullen

eerstgeteekende te doen

doen

§538

zo vereeren wij ons UW Hoog Edelens van dit een en ander

de vereijschte kennisse te geven.

Daar