closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Daar en tegen zal de

Van Bekruising on en de 4e

De Bekruisingen

noteerde ter Resolutie van den 10: Aug„s Eb: uijt aanmerking de

het buijten gewoon groot Nagul bewasch in dit en het aan„

vereijsschen meerdanooit

staande vroegere voorjaar een exxtra ordinairattentie ver

eijscht en om te zorgen, dat hoo ongeleegen het ook voor

de Maatschappij komt, 'er egter geene van deese specerijen

in verkeerde handen geraaken, met meerder iever gedun

„kende den oogst langs de stranden en in de gaten tusschen

een extra attentie

de Eijlanden voorgeset worden.

8540:

Men heeft bij zoortgelijke gewasschen in A„o 1769. en 1770

alles na het voorbeld van den

Jare 1769: en 1776: gereguld

eene Extra ordinaire Bekruijssing gereguleerd en zelfs

in het eerste Jaar, om die heeden, de gewoone groote Hongij gexcuid

seert

5541.

De noodsakelijkheid vereijscht tans niet minder, om een wa„

wakend oog op den sluikhan

kend oog de houden op den sluijkhandel.

„del

En dit sustineeren wij kan niet wel gevoelijker geschieden, dan

§542:

6

door eene g’extendeerde Bekruijssing zo als die voor a:o 1687: en 1769:

De bekruijssing na voorige voor„

heeft plaats gehad, en welke door uw Hoog Edelens bij veel

beelden behandeld

gevenereerde Missive van den 26: December van laastgemelde

Jaar volkoomen is g’approbeerd geworden.

Ten

en n

orem

de twee par.

„baijen die het

Banda

zullende.

„teeren

de g’extiape

„men