closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ontzegt

§ 552.

§ 553:

redenen waarom

63

Afschoon nu de noodsakelijkheid het vereijscht

om den handelaar op alle mogelijke wijse te favori„

seeren, waar door hij aangemoedigd word de vaart

na deese Provintie de blijven frequenteeren /m een tijd

daar de ingeseetenen door armoede niet in staat zijn

om eigen vaartuijgen ter aanbreng van hunne benoodigt,

heefen te kunnen aanhouden

Nogtans hebben wij den regarde van Uw Hoog Ede

lens daar teegen gestelde strickte order en wel princi„

paal, om dat dien supp=t een Chinees is, die hier in

de Provincie niet thuijshoord en gevolgelijk niet paral„

„lel kan gesteld worden, met den door ons op den 26:

April h: a in zijne diergelijke instantie g’accordeerde

burger Willem Hendrik Piel, dit versoek

moeten ontseggen.

Dan daar uw Hoog Edelens egter geneegen zijn de

kandelaaden op deese Provintie schoon hier niet thuijs„

„hooren, alle mogelijke faveures de bewijsen, en hun te an„

nimeeren deese vaart bij aanhoudentheid te blijven

frequenteeren.

Daar men hier geene Producten heeft, waar teegen den

handelaar zijne waaren kan trocqueeren, of wel iets

dat hem in betour, ten voordeele dienen kan maar

na.