closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na verkoop zijner goederen de daar voor ontfangene

Contanten in risico meede neemen, of 4: precent agio„

per wissel betaalen moet.

§ 554:

zo bevrijmoedigen wij ons UW Hoog Edelens ait

een en ander, eerbiedig onder ’t oog te brengen en UW

Hoog Edelens reverentelijk voor te draagen of het

Eerbiedige vrage of de van hier

Hoogst deselve niet zoude konnen goed vinden, zulke

vertrekkende vaartuigen mac„

„casser niet zoude mogen aan„

handelaaren voor ’t vervolg te permitteeren, in hunne

„gieren

te rug reise van hier; Maccassar te mogen aan doen

ten eijnde zij daar door in staat worde gesteld, hunne

Contanten weeder in den handel te emploijeeren, en

wij doen dit heerder, uijt overtuijging, dat wanneer

§ 555:

op Maccasser de visitatie zo strickt als hier

gedaan word geene beluijting voor sluijkerijen: kan

plaats vinden.

Aaengaande de

1556.

Riecalen Bijeuen

behalven het reeds g’emgneerd

bitjet weg:s den intvoer van

duiten

en Aaverussementen

zullen wij uw Hoog Edelens ter g’eerde kennisse

brengen, dat wij behalven het hier vooren onder 5373:

teegen het opwisselen en uijtvoeren van koopere

is nog een advertissement ge

Duijken aangehaalde Advertissement alhier nog

„publiceerd

op den 4: Julij om het verswakken der Negorijen

en

Al

binn

zig

die hie

en a

„den

Iuije„

de afshr

tegen

zig