closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten, ge

van

at hij

„vigati

rouw

en

26

0: zijn

ij

65

dienst alhier met zeer veel iever en vigilantie gepresteerd

hebbende, hebben wij tot opperscheepstimmerman met de gagie

tot oppertimmerman aange„

van ƒ 48: ter maand, naar het Reglement bevordert

„steld met ƒ 48:

1

De Jong Assistenten Fredrik Hendrik Treno

§563.

twee Jongsten afsistenten

en Christoffel Breemer, hun verband uijtgediend heb

bende, hebben wij op hunne daar toe gedaane instantien tot

tot absolut assistenten bevon„

tbsolut adsistenten bevordert.

„derd

§564:

Op den voordragt van den Gouverneur en mits de gegeevene

Een Bombardier tot extra

ordinair vuurwerker

goede getuigenissen door den Arthillerij Lieut enant strick,

weegens de bequaamheid en vigilantie van den Bom bardier

Jan Hendrik Lubs hebben wij denselven tot Extra

en een kannonnier tot Bom„

ordinair vuurwerker en den kannonier Gerrit De

bardier bevorderd na het re„

glement

Haan in zijn plaats tot Bombardier bevordert en

hun de gagie van ƒ30: on ƒ 20: 'smaands naar het Reg„

lement toegelegd.

1565:

Voorts hebben wij nog een Corporaal tot zergeant

Een Corporaat tot sergeant

g’advanceert.

aangesteld

§ 566 Daar en teegen hebben wij om zijn slegt gedrag tot Tol

de Bode van Justitie tot sold=t

te rug geschreven

daat met /9: gedegrateert, den Boods van Justitie

en Landraad Jan Taus.

§567:

Een als onbequaam uijt den dienst gesteld

in dienst gestelde Dienaaren

1.