closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 3

Adriaan de Boch, Raaa Ghia

Ordinair van Indie mitsgaders Gouverneur en Directeur van negens de Generaale Nederlandsche

G'octroijeerde oost Indische Comp:e beneevens den Raad dezer Provintie allen den geenen die dezen

zullen zien ofte hooren Leesen salut doen te weeten:

Pademaal men gevuurig komt te ondervinden dat de ordres en interdieten bij saccaten ge„

„statueerd of schoon dezelve nu en dan zijn gerenoveerd, egter door den tijd in verval en vergeetenheid

geraaken, en veele door uijt geleegendheid neemen, dezelve straffeloos te overtreeden en het dus allesints

noodzakelijk is, tot maingtenue van het belang der Matschappij en het gemeen best, daar in dadelijk te voorsien

zoo is hier over in onsen Raade op den 4=e deezer gesprooken en gedelibereerd zijnde onder anderen in aan=

„merking gekomen, het Placcat van den 13: April 1742: gerenoveerd den 12: 9ber: 1744: het 8: Articul

van de Instructie der Inlandsche Regenten, tegen het frequent aanhouden en vrij laaten van In„

„landsche Baturelle Amboineesen, waar door de Negorijen reets aanmerkelijk verswakt zijn, en het

Placcat van 10: Januarij 1785: overzulx goedgevonden en verstaan bij weege van Renovatie van

het laats gem: Placcat bij deesen te statueeren, en mits den, een ieder der Inlandse Hoofden, zoo

Radjas Pattijs als orangkajen, dewelke onder ons gezag zoo hier als op de buijten Comptoiren sor„

„teerende, ten ernstigste te verbieden, ordoneeren en beveelen, van voortaan geene Inlanderen de„

„welke onder haar lieden dorpen of Negorijen niet gehooren, op of aantehouden nog te huijs vesten, ten

waere dezelve door ons Expres daar toe verlof mogte hebben verkreegen, maar zodanige Inlanderen

die haar Negorijen zullen koomen te verlaaten en na andere, te begeeven, ten eersten op te vatten,

en na hunne Negorijen waar onder zij sorteerende, verzeekert, te rug te zenden, zullende een ieder

Inlandse Hoofd, die zig aan de overtreeding deser ordre schuldig maakt en bevonden zal worden, eenig fugative.

Inlanders opgehouden te hebben, zonder forma om paoces, in een boete vervallen, voor de eerste maal van 50:

voor de tweede keer van 100: rd=s ten behoeve van de Reekening der Gerandzoeneerde Amboineesen,

dog voor de derde rijs arbitaale Correctie en demotie uijt zijn Regentschap, werdende nog een iegelijk

wie het ook zij ’s Comp: Dienaaren, Burgers, Chineesen, en Mardijkers, niemand uijtgesondert, ver„

„boden en g’interdiceert, een of meer Inlanders aantehouden, of aanteneemen als Mouritten, zonder

voorgaand speciaal Consent en geteekent permissie briefje, hier aan het Hoofd Casteel door den

Gouverneur en Directeur, en op de buijten Comptoiren door de opperhoofden of Residenten, nevens

de Inlandse Negorijes Hoofden, sub poene, dat die gene die daar teegens komt te handelen

dogt