closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor ieder Noaris die hij zonder pernissie briefje als voornoemde gezegd in zijn Dienst higt

aanhoud, of huijsvest, sal incuireeren eene boete van Een Hondert zilvere gecartelde Du„

„catons te verdeelen ten faveure der kerken, de reekening van gerandzoeneerde, en den officier

van Justitie, ieter voor een derde: blijvende mits dien, alle en iegelijk gehouden, zig van zoodaa„

„nige permissie briefjes te voorzien, voor elk Naturelle Amboinees, die onder wat preteijt ook

in zijn dienst mogte hebben:

Gelijk dan alverder alle Inlanderen die zig van hunne Negorijen g’absenteert hebben, thans

bij deesen wel Expresselijk werden g’ordoneert, om binnen den tijd van 14: Daegen na de

Publicatie en affectie dezes, zig na hunne respective Negorijen te begeeven, en aldaar hunne

Woonplaats te houden, zullende alle de geene die na dat agterhaald en opgevat, voor den tijd van 6:

maanden in de ketting geklonken en na elders verzonden worden:

Terwijl intusschen alle de zulken die reets als chouritten, dienst doen, of die vrijheid van hunne regen„

„ten hebben; het zij door geld Leening, of voor gepresteerde Diensten, zo meede alle de geenen, welken

door ouderdom of Lichaams gebreeken, van Hof en Heeren diensten ontslagen zijn, en daar van die be„

„wijzen produceeren konnen, zich binnen den tijd van Een maand naar de publicatie en afficrie

deeses, hunne kaamen zullen hebben op te geeven, te deeser Hoofdplaatse aan den fiscaal, en op de

onderhoorige Comptoiren, aan de Hoofden en Residenten, onder verbeurte van vijff en Twintig rd=s

de eene helft ten behoeve van het Diaconij weeshuijs, en de andere helft provisco, te betaalen door

den genen die hier in nalaatig zullen bevonden worden

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zal kunnen nog mogen pretendeeren, hebben

wij goedgevonden, deesen alomme ter gewoone plaatse, zoo hier aan het Hoofd Casteel, als op de

respective buijten Comptoiren en onderhoorige Districten deses Gouvernements, in de weder„

„duijtsche en Maleijdse Taale te doen publiceeren en affigeeren, ordoneerende en beveelende dier„

„halven, den fiscaal alhier en de respective opperhoofden der voorsz: Comptoiren, mitsgaders

alle verdere officieren en Justicieren, onder onse gehoorsaamheijd staande, op de observantie

deses nauwkeurig te letten, en tegen de Contrarenteurs zonder de allerminste Conniventie

of dessimulatie te procedeeren, alzoo wij het zelve tot welstand van de Comp: en haaren

staat, in deeze Landen zodanig vinden te behooren:—

/onderstond:/.