closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N. 15:

9=

an den Wel Edelen Gestrengen Groot Agtbaeren Heer.

Adriaan de Bock.

Raad van Nederlands Indie mitsgaders

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

benevens

D:E Heeren Leeden in den E: Agtbaaren

Raad van Politie:

Wel Edele Gestienge Groot Agtbaere Heer

en

E: Heeren

Bij een uuittieksel uit de Notulen van het op den 27:' Maart

pass=o gebesoigneerde op het g’Eerbiedigde Extract van het geresolveerde

in Raade van Indië op den 5: October passato onder anderen, door

uwel Edele Gestrenge Groot Agtbaere gedemandeert zijnde geworden

op te geeven, hoedanig de schaf ordres bij de Militairen alhier zijn

„ingericht wat voor spijzen dagelijks worden opgedischt en waar

meede