closeTerug naar inventaris

Transcriptie

meede dezelve worden toebereid mitsgaders hoe verre het een en

gander aan de Heitzame order van Hunne Hoog Edelheeden be„

D„antwoord, tot narigt van den Heer Briegadier, Hooft over ’s Comp:

„Militie in Indie:

Zoo zij het den Teekenaar als Hoofd over de Militie alhier

pligt schuldig vergunt, Eerbiedig te avancieren en onder wijzer

gevoelen te noteeren.

Dat de op den 26: April L: L: iederen gemeenen kuijger toegelegde

20¼: stver:s voor de niet in voorraad zijnde Arak, Peper, zout en

Azijn maandelijks aan den Bakmeester per Ordonn: word afge=

=geeven met der Militairen kostgelden die aan de bak spijzen

en derzelver Randzoen Rijs

tot Bakmeester den zeer geschikten Zergeant Michiel

Jansen benoemd zijnde, is gehouden in volgender voegen op te

disschen

Pn

De gewoone spijze bestaat in Javase Rijst

droog gekookt waar van ieder zijn genoegen eeten kan:s

J=o Visch soep met de nodige mnijndienten al geventenst t=

3e