closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oud

en Javer

11

14.

17862

1787:

Pantjallings voerende Een Mast

De Chineesen Tjan Imnio

Vertrekt dit vaartuijg onder den Chinees Lie=kibeeng

19: September,

bemand met nog 26: koppen en gemonteert met 2: p„s ijzel„

Canons, 4: p„s snaphanen, 75: lb: buskruijt, 300: p„s koogels in 't

en 2: p„s houwers, van hier na ’t Gouvernement Samarang,

meedt neemende 2500: Rijxd„s aan Contant en 5: picols koper.

Den 23: December, daar aan retourneert alhier den evengem: Chinees

bemand en gemonteert als boven, en brengt van Sama

„rang aan 19: Coijangs, Rijst, 2: d:o zout, 160: Corsjes Jav:

kleedtjes en eenige kleenigheeden

8. Februari

Js dit vaartuijg onder den Chinees Lie Kibeeng, bemand met

nog 15: koppen, naar Banda vertrokken, mede neemende 10: Coijangs

rijst, 50: Corsjes Jav: kleedtjes, 20: picols Gamber, 5000. p„s onte

klappers, 2500. bollen swarte zuijker, en tot defentie 2: p„s Draijbassen

4: p„s Snaphanen, 100: lb: buskruijt en 50: p„s kogels inz„t en

Den 6: Maij, te sourneert gem: Chinees alhier per Jonk bemand en ge„

monteert als boven, aanbrengende, 40: Corsjes Jav: kleetjes, en

10: Corsjes Camoes Leek, zijnde

N3 boven gem: Pantjalling te Banda verkogt:

Den Vaandrig der Moorse Burgerij Sabaar Soekoer

Js dit vaartuijg onder opzigt van den moors burger Sahaat, bemand

1786:

31: October

met nog 6: koppen, naar Loehoo, Pierob, Tanoenoe, en Caijbobo

vertrokken, en heeft mede gevoert 6: p„s Lywaten inz=t van sComp„s

zordeerings, 1: brsjd Chelassen, 2: d=o kleedje s, 100: p„s Lijwaten in z=t 100

„kommen en Piering, 1: Douzijn messen, 20: maccassaarse broeken, en

tot defensie 4: p„s snaphanen, 8: bott„s kruijt en 150: kogels, en is

Den 6: December, van Loehoe geretourneert met 1000: Poern„s Zagoemeel

Vertrekt dit vaartuijg als boven met nog 9: koppen naar Banda mede

1787: 10: Maart,

neemende 3: vaten olij van klappus, 100 p„s Goemoets, 2000 p„s

mopsteenen, 2000: p„s oude klappers, 8: picels bendings en Visch, en

tot de fentie 3: p„s draijbassen van 2: lb: 4: snaphanen 200: p„s kogelsen 5: bottels kruijt

Den 6: Meij retourneert alhier, bemand en gemonteert als even

mede brengende 5: Coijangs zout en —½: picol wax

Transporteere

1

2:

104

Groot oud

Lasten Jaren

5:

20:

6: 8: