closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cassa Reekeningen van de Diaconij onder ult„o Augustus L. L.

Negorijs of stads Casse onder ult„o Maart L: L:

erandwoording van den Sabrick van Geuricke over het bedur„

„ven geraakte buskruijt d’ dato 22: Maart L: L:

Aequest van den Jong assistent Progers om zijne verlossing na

batavia om aan hunne Hoog Edelheeden te ver„

„soeken om na Nederland te vertrekken.

Vendu rol der verkogte Gevlekte rijwaaten op den 30: Maart

van 27. lb moernagulen en het verbranden van 60: lb:

Berigt van de Leveranta

onleverbare dito ten Comptoir Haroeko den 28 febr 1787:

Overheeden van ’t schip de Negotie on 1000 lb buskruijt

Versoek schrift van de

Berigt aan de extirpatie van een groote en 94: Jonge Aragulboomen

den 17: November A„o p„o

Berigt van do te Saparoua overgegeeven drie Duijsen dll: moer en garriofsel

p„r Juny A„sp„l

Rapport van het verbranden derzelve

Berigt dat geene onredelijke behandeling plaasgehad heeft aan de

op Christen zeevaarende op, de scheepen Ouwerker„

„ke en d’ Negotie d’ dato ult„o April L: L:

Berigt van de rigtige

visilatie van de aangekoomene en vertrokke parti„

Culiere vaartuijgen zedert ult„o Aug:s : p„ tot ult„o April 2 2

Rapport dat 'er zedert December A:o p: tot ult„o April 22: 637. persoonen

aan de kinderziekte zijn overleeden

Berigt van de verzeguling der Luijken van het specirij hok op het schip

onwerkerke d’ dato 8: Maij L: L:

Rapport dat de Pantjalling de minst kostbaarsteen beste vaartuijgen in

deze Provintie zijn neevens een bark met een

lastpoort d’ dato 7: Maij L:L:

Rapport waar in de Onbekwaamheijd der Lijnbaan bestaat d’ Eo„

„to als even

Rapport.