closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:e Maij van hier gedepecheert.

Jntusschen hebben wij in aanmerking genomen dat het

ingevolge uw Hoog Edelheeden gevenereerd ordre en voor

'sComp:s belang favorabelder zoude uijtkoomen, vermits dog den

in saam van garrijoffel Nagulen in dit jaar zeer gering is.

om de specerijen in een appart hok wel afgesloten en ver=

„segeld, in dien bodem af te laden en ter verder vollading naar

een der Javaase Comptoiren voort te schikken, zo hebben wij dien

volgends, ter onser sessie van den 26: April L: L: beslooten ofer schoon

de Papieren die door de intusschen gekomen in convenienten

en principaal door de thans zeer sterk alhier grasseerende kinder

zickte dewelke een meenigte der ingeseetenen van deese Provintie

ten grave gerukt hebbende en waar door de meeste van onse Co=

„pusten meede zijn aangelast geworden, dus onmogelijk ter behoor=

„lijker tijd in gereedheijd te brengen zijn, om gem: Bodem ouwer=

„kerk niet nodeloos aan te houden waar op den bestemden tijd

zijne reijse te laten vervorderen na sourabaija ter volla=

„ding aldaar, of op een der Javaase Comptoiren, met reijst of

andere Producten gelijk zulx tans geschied, onder onse geleij„

de letteren aan de bedienden aldaar waar van wij de eere

hebben, uw Hoog Edelheeden bij deese kennisse te geeven,

onder eerbiedige aanhaaling dat wi eerstdags met de Parti„

culieren Barcq de Adriana Jacoba gevoerd wordende door

den Capitain Luijtenant ter zee met stelstand van gagie

Adriaan de visser onse voorjaarse advisen en verdere

Papieren Hoogst deselve reverentelijk zullen laten toekomen„

Jn