closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register der Harginaaten

op de Ambonse SWilt aan Hun

Hoog Edelens van den 15:e

Iunij Ao 1787:

Administratien

Dienaaren in nieuwe functien getreelen, hebben borgegisteld

de gecommitteerdens plaatsen zijn vervuld

de ordre bij ontfangst van Vaatwerken, is den Hoofd administrateur aanbevoolen

zo meede nopens 't formeeren der Eijschen

ook die het aangaat, nopens bekentstelling van ’t brutto gewigt ensz:

eenige te kort koming op Tawaij is door den Vaandrig Schutsz: behoorlijk verantwoord:

en heeft de afschrijving moeten volgen

de onbequaame Arth en Wapenkamer Goederen op de buijten Comptoiren

zijn na de Hoofd plaats versonden

’t berigt nopens de onbequaamheid der Kanons is in de Resol: g'insereerd

het slaaven quartier is nauwkeurig opgenomen

daar in 4: Mans en 4: vrouwe slaven incapabel -gevonden

Rd=o 565: 8¾. bij den Sequester Hindemith te kort gekomen

door zijn borgen te laten vergoeden.

de Rapporten van overgegeevene Administratien geconfronteerd

de voortgelopene Gagie van den Lieutenant Streck voor zijn Samarangse Arth: Alministratie

aan hem de goed gedaan

10: lb: verstikte en bedorven noten inzee geworpen

Rd=s 371: 18: uijt de verkogte zegels zijn in Cassa overgebragt

voor de Zeguls heeft den aankomende secret„s Borge gesteld

Tacq.

130

98

99

100

101:

102:

103

104.

105

106

107

108

109

110

111