close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0293

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register der Harginaaten

op de Ambonse SWilt aan Hun

Hoog Edelens van den 15:e

Iunij Ao 1787:

Administratien

Dienaaren in nieuwe functien getreelen, hebben borgegisteld

de gecommitteerdens plaatsen zijn vervuld

de ordre bij ontfangst van Vaatwerken, is den Hoofd administrateur aanbevoolen

zo meede nopens 't formeeren der Eijschen

ook die het aangaat, nopens bekentstelling van ’t brutto gewigt ensz:

eenige te kort koming op Tawaij is door den Vaandrig Schutsz: behoorlijk verantwoord:

en heeft de afschrijving moeten volgen

de onbequaame Arth en Wapenkamer Goederen op de buijten Comptoiren

zijn na de Hoofd plaats versonden

’t berigt nopens de onbequaamheid der Kanons is in de Resol: g'insereerd

het slaaven quartier is nauwkeurig opgenomen

daar in 4: Mans en 4: vrouwe slaven incapabel -gevonden

Rd=o 565: 8¾. bij den Sequester Hindemith te kort gekomen

door zijn borgen te laten vergoeden.

de Rapporten van overgegeevene Administratien geconfronteerd

de voortgelopene Gagie van den Lieutenant Streck voor zijn Samarangse Arth: Alministratie

aan hem de goed gedaan

10: lb: verstikte en bedorven noten inzee geworpen

Rd=s 371: 18: uijt de verkogte zegels zijn in Cassa overgebragt

voor de Zeguls heeft den aankomende secret„s Borge gesteld

Tacq.

130

98

99

100

101:

102:

103

104.

105

106

107

108

109

110

111