closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Agterstallen

men is steeds attent op de verevening der agterstallen van gerandsoeneerdens

Tat:

ruijt het te vooren staande fonds tot ƒ 1907: 8: heeft men de Bourose inmindering laten strek„

ken.

nu de inlosing gestaakt is, brenge den Cerommer geen gehoofde Menschen meer.

Arthillerij

van de Arthillerij zal in ’t najaar bedeeld worden

leederen Waarom dat in a=o p=r bij de Arth: weijnig is aangemaakt

om het gebrekt aan Europeesen, behelpt men zig alhier zo goed mogelijk

van de verplaatsing van het Canon, zal telkens bedeelt worden

van alle verrigtingen word den Heer Gouverneur kennisse gegeeven

de attentie word steeds gevestigd op de ordre nopens het kruijt

Brieven en Pepieren

bij brief van den 26: Maij L: L: is den aankomst van de scheepen ouwerkerke en

de Negotie reeds bedeelt

Waar meede de Brieven en papieren ontfangen zijn

filicitatie over de optreeding van de Edele Heer van Hoekum

en wegens de promotie van de Ed: Heeren Raden van Jndien

ileijding tot het verslag van zaken

ter Vernieuwing der slegt gestelde Boeken op de schrijf Comptoiren zijn het benodigde

verstrekt

de Positive orders van 5: Jaaren gaan onder de Bijlagen over

de gerequireerde Papieren voor Nederland insteede van de verongelukten, zullen in

’t najaar volgen

het plan van verdeediging zullen na de ordre voldaan worden

het welk door de Heer Gouverneur zal ontworpen worden

en ook een beschrijving welke posten in de Civile departementen kunnen gemenageert

Worden

de Secretarij bedienden zijn gelast geene Copia brieven hoe klein ook voor Ne„

„derland uijt te laten

vervolg

83:

84

85

160

161:

162:

163

164:

2:

4:

5