closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Correspondentien

gehoudene Correspontentie

Tolg

de dispositie van H: H: Ed: nopens ’t versoek van den opperk: Beth: na Maccasser bedeeld

127: p„s Hoeden en een factuur van aanreek: van daar ontfangen

Banda is met Rijst en zout geadsisteerd

512: lb: Wa7„ 58: lb noten en 20: lb: foelij van daar ontfangen

des fiscaals berigt nopens een gedroste Mansloaf derw=t gesonden

Vier zeekaarten na Ternaten

te rug gezonden

en een aan reek: van daar g’accepteerd

Dienaren

dankbetuijging over de bevordering van twee Vaandrigs

instantie om een acte voor Kever

voor de toegezondene Militairen dankbetuijgd

onder de Jnlandsche Pennisten is weinig verbeetering te hoopen

en om de Dienaaren tot de bepaling te brengen word betragt

ter bekoming van de Actie bij de Comp: zal den Gouverneur en Secunde

zig van de benodigde voorzien

er zijn geene andere diensten tot de qualiteijt van opperkoopman in deser Provintie

notitie dat een ander Secundo 'er mogelijk niet in staat toe zijn zoude

referte aan de Resolutie ropers de veranderingen der Dienaaren

4½: maand gagie aan 6: soldaaten betaald

een aangekomen boekhouder, dienst laten doen

een geweldiger aangesteld

aankomst van den onderkoopman van Iperen zonder aanschrijven

den met afschrijving van gagie zijn verlossing toegestane koopman van Rossum

doet nader versoek om behoud van gage tot vertrek

het geen ontzegt is

den secret„s van Justitie en Landraad op versoek ontslagen

vervolg

233.

234:

235.

236

237:

238

239

240:

281:

282:

283

284

285

286:

287

280

289

290

291