closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Domainen

de vermindering der Domainen in d p=o teeft de Heer Gouverneur zeer getroffen

Parg:

die nog Lager zoude geloopen hebben was den Pagter Limdjaeko niet g’annimeerd

geworden

dank zegging voor het verleend remies aan den selven

Eysch.

dankbetuijging voor de voldoening van den Eijsch en insonderheijd voor de Rijst

men zal de Eijschen met alle overleg inuegten

geene apparte Eijschen zullen voortaan geformeert worden

na mate van het gewas zal de begeerde overzending van 4: â 5000: lb: moernagulen

voor Japan voldaan worden

reedenen waarom in A:o p=s geen kruijt g’Eijscht is

de bedugting voor de bergplaatsen heeft daar toe aan leijding gegeeven

men durfd als nog niet tot den Eijsch overgaan

men had gehoopt meerder blauwe Leijwaten te ontfangen

op den Eijsch A: H: Ed„s is reeds met ouwerkerk voldaan

kunnen geen meer moernagulen of Aartshoorwen zenden

om ontzet van stuurlieden

Word gesolieiteerd

insertie van den provisioneelen Eijsch

Fortificatien en Gebouwen

dank zegging voor de qualificatie tot den opbouw van een nieuw stadhuijs

de Batterijen de Willemina en Petronella

wordt van dat gewigt niet geoordeelt om de gepropecteerde vertrekken te erigeeren

de gerequiteerde Cement tot een monster is reeds overgezonden

den opz: derwerken van Quetieke, is aangespoord om met het werk alle voort„

vakendheid te gebruijken

vervolg

181:

182

183

184.

185

186.

187

180

189

112:

113

114

115

82:

82