closeTerug naar inventaris

Transcriptie

revolg an Scheepen en Vaartuijgen

’t berigt van den Eq: meester nopens de vaartuijgen die hier best te emplo„

ijeeren zijn, gaan over

Parg

de daar bij voorkomende sentimenten Word door den Raad g’advoneerd

de Pantjallings zijn in deese Provintie van den meesten dienst

ook een Barck van 90: â 100: voeten lang met een last poort voorzien

zo ter afhaal van houtwerken als overbreng van ontzet voor de nabuurige

Gouvernementen

men kan geen bequaamer vaartuijgen uijtdenken dan deeze

=reederen ter bevestiging van dit alegorie

den staat der Leijnbaan worden bij een ander berigt aangetoond.

men refereerd zig aan dat Rapport

de gevorderde reparatie zal gevolg genoomen en H: H: Ed„s den uijtslag daar

van nader bedeelt worden

tot de Leverantie van Goemoet, word den Jnlander g’annimeerd en alle incon„

„venienten uijt den weg geruijmd

’t schip ’t Lam heeft de Rijse na Banda niet gekreegen

en heeft dus Saparoua niet kunnen aandoen ter inneem van Nagulen

aan de ordre betrekkelijk de Javaanse zeevaarende zal g’observeerd worden

men zal officieren in 's lands dienst, niet in sComp„s dienst aanneemen

de ordre nopens de Moorse zeevaarende zal men oplettend zijn

Aan vier Balies in Javaars Mattroosen heeft men vergund hier te blijven

de uijtgeleeverde Ladingen staan in de Resol: beschreeven

en de bevindingen daar bij g’insereert

de te veel en te min uijtgeleeverde, zijn de scheeps overheeden gecrediteerd en

gedebiteerd.

2: Span Iagen te min zijn tegenz: andere gerescontreerd

de Lading van de Pantjalling de Willem is wet uijtgekomen

't aandeel van de overleeden Capitain van der Golde heeft men door zijn

gemagtigdens in Cassa laten betalen

en een derde gedeelte den Capitain Lieut Hartman opreekening belast

bij de bevinding op de uijtgeleeverde Lading van de zilvere Leeuw is eenige

abuijsen ontdekt

vervolg

29

30:

31:

22:

33

34:

35

36

37.

23:

24

25

26:

27.

28