closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145

van den Majoor van de Arthillerie

Johannes Martinus Marinus

Smit„ oorspronkelijk was uijt eene

abusive opgave van deszelfs voorgan„

„ger, wylen den Majoor Rach, ter„

„wijl wij boven dien niets gevonden

hebben ’t geen, ter beandwoording

zoude moeten strecken van het tof„

„fens door de Ministers geschreevene

dat de ijzere Stoelen Letters en Haar

ten van die bassen zodanig Zwak be„

vonden waren, dat geen losse veel

min in Scherpe Schoot, uijt dezelve

met gerustheijd had kunnen gedaan

worden

§ 5: In de aanreeckening van het rond

en Lang scherp ten deesen Gou

vernemente met ’t schip ’t Bui

ten Leeven ontfangen, hebben de

Ministers geoordeelt dat insgelijks

eenig abuis had plaats gehad, maar

blijkens voormelde uwe Resolu„

tie van den 16 December 1783 had

voornoemde Majoor Smit be„

weerd, dat die afscheep en aanree„

kening in ordre gedaan waren.

Men