closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de reeden, dat de Goemoet touwen, niet kunnen geleverd werden, is

principaal geleegen in, dat hiergeen lijn baan is en niet dan son„

der groote moeyte en kosten kan gemaakt werden, om in dezelve

swaar touren aan te slaan zynde anders de Goemoet daar

toe wel te bekomen en de schaarsheijd wat hoog opgegeeven.

Menlaatgeen midselen onbezogt ter bekooming van de beno„

digde goemoet tot het slaan van touwerke Aan over dit poinct

voor Hun Hoog Edelens meede onderhouden zijnde, hoopt men

bij eene volgende geleegendheijd in staat te zijn Haar Edele Hoog

Agtb:s nader en voldoender te zullen konnen elucideeren.

56

Men Schijnt echter uijt het na„

der bericht ’t geen uE van voor

melden Smit gevordert hebben

te moeten opmaaken, dat bij uE

bedenkelijkheid is overgebleeven

omtrend de richtige behandeling

van dit werk: En vermids in Zaa„

„ken van dien aart de aller grootste

zorgvuldigheijd behoord te worden

gebruijkt, zo verwagten wi, dat uE: de

geenen die het zelve aangaat tot eene

stipte nakominge van hunne pligt

zullen houden, en geene de allermin

„ste afwijking van den zelven ge„

„doogen

Het goed voor uijt zicht ’t geen wij

blijkens § 38 van onsen generaale

Brief van den voorleeden Jaare

hadden wegens het meerdere ge

bruijk dat volgens der Ministe„

„ren toenmalig schrijven zoude

kunnen worden gemaakt van de

Goemoet touwen en trossen is nu

weeder geheel vereideld door de

onverwagt op gave der Minis

ters