closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het minwigt der Nagulen kan Ambon niet worden

ten lasten gelegd, alzo de attentie op dat artikel niet

wel groter vallen kan en daar het gewigt hier ruijm

genoomen word zoude men het aan inwrooging of het

afvallen der Capaletten moeten toeschrijven; alzoo men

niet veronderstellen kan, dat door de hier plaats vinden

de precantien op de scheepen bij den overvoer, verkeerde

uijtweegen gevonden worden; ten waare ter Hoofdplaats,

alwaar in d p=r zodanig hier en is voorsien dat het schip

Ouwerkerke niet mheer dan 1½: prC=t in te kortgekomen

§ 9

Javaas hout te verminderen

58 Intusschen hebben wi met een bij zon„

„der genoegen vernoomen, dat de Mi„

nisters een partij Houtwerken van

Cirams binnen kust hebben weeten

magtig te worden om daar van aan

de Fortificatien en Gebouwen

te doen gebruijk maken.

Daar teegen was het ons geen zints

aangenaamte te zien, dat niet

teegenstaande door den kapitain

Dekker voor den Politieken

Raad alhier verklaard was, dat

hij de Nagulen zeer droog, wel

gesteld, en met een ruym gewagt

ontfangen des onaangezien bij de

uijtleevering van dezelve ter Hoofd

„plaatse daar op weeder eene min

derheijd van 2 1/8 pC=t ontdekt was

die uE ter afschrijvinge hadden

moeten passeeren naar dien men

voor de trouwe behandeling den

Eed had afgelegd.

Deese