closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Calculative opgave van het Nagelgewasch kan

zelden zoo accuraat geschieden, dat men daar op

gerust kan Cijfferen wijl den Jnlander altoos minder

op geeft als hij Calculeerd uijt vreese van verdenking,

zo als in vroegere tijden wel heeft plaats gevonden,

dat zij per ongeluk meerder opgeevende, dan zij leeveren

konde zij van agterhoudenheijd zijn verdragt gehouden

dat de gewassen om de 3 â 4: Jaaren excessief zijn moet niet aan

het gering getal der vermeerderde vrugtdragende Boomen

maar wel aan de schikkingen der voorzienigheid wor„

den toegeschreeven, en dit is door vroegere gebieders in

deese Provintie te dikwerf betoogt, dan dat men daar

aan met gerustheid geen geloof zoude konnen defereeren.

147

Deese gestavige onderwigsen: loopen

ons zo wel als uE in 't oog en ’t waare

te wenschen dat men in deese tot zoo„

danige zeekerheijd konde geraaken

dat hier door allen grond van ver„

denking weggenomen wierd.

§ 10 wat ook door de Ministers bij hun

rie Missive van den 12: Julij 1703

moge zijn gemeld als of het Nagel

gewasch wel 103932. lb minder had„

de uijtgeleeverd dan waar op het zel„

ve 1 vooren was gereekend zoo blijkt

nogtans uijt kunnen brief van den

30: September daar aan dat door een

Nagewasch te Hila en te Lavicque

van wel 600 baaren, het zelve die

bereeckening zeer ver is te booven

gegaan

§ 11: Het volgende door de Ministers

op 2000: laaren of 1100000 lb ge

steld zijnde, hebben uE hem te

reigt voorgehouden dat de Maat

Schappij de Zwaare last van zul

ke uijtermate groote gewassen niet

meer zoude kunnen draagen.

§ 12