closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Alzoo men met Hun Hoog Edelens van gevoelen is

dat het straffen der Negorijen lang Ceram den Jnlander ver„

bittert en men veronderstellen moet dat die lanstlee„

den meerder uijt vries als agting Noekoe en zijnen aan„

„hanghulde doen; zo heeft den presente Gouverneur in het

eerste Jaar van zijn bestier eenlijk Raraket /:zijnde de

Residentie plaats van diene Rebel:/ gedemoilleerd en

de verdere Negoryen gespaard zowel als het Eijland

Goram en het tweede Jaar zig door eene gehoudene Sanivie

of Land vergadering met de Alphoeries bevreedigt en men

hoopt en wenscht dat zulx de rust onder die Eilan„

ders verder zal te wegebrengen.

5535

N 34

van Reuren omtrent dewaar„

re toedragt van het geval zig wel

zal hebben doen onderrigten.

Wij vinden ons als van zelfs geleid

om te spreeken van de Hongi

Togt door den Gouverneur langs

Ceram binnen en Zuidkust

gedaan, met dien zoo geluk„

„kigen uitslag, dat verscheide

der weder spannige Negoryen

tot onderwerping zyn gebragt

een menigte Jonken in de grond

geschoten en een aantal vaartuijgen

genomen is terwijl eenige der afval„

„lig gebleevene Negorijen waar on„

der die van Rarakit verwield waa„

„ren geworden.

Wij zijn over dit alles niet min„

der dan uE voldaan en't is ons

teffens aangenaam geweest te

zien het voorneemen van den

Heer Gouverneur, om in persoon

met de Hongij vloot een tweede

tocht te onderneemen van harte

wenschende dat bij die geleegend=

heijd