closeTerug naar inventaris

Transcriptie

538.

dat de Hongij Tocht, die de Heer Gou„

verneur van Pleuren ander„

maal stond te doen, een middel

zijn moge om de rust over al aan

deesen oord ten eenemaal te her„

stellen, en ’t zoude misscheen niet

onvoegzaam geweest zijn den uit

„slag van die Togt aftewagten voor

dat men waare overgegaan tot

het verleenen van cirtitels, die

alloos op eene volkoome overwin„

ning het best passen

van het Ternaatsche kruisvlootje

vermeld bij onsen Jongsten gene„

raale brief § 14: schijnt men wei„

„nig of liever in't geheel geen dienst

te hebben gehad, maar van de oor„

zaak geweeten word aan het gedrag

van den Jnlandsche Majoor en des=

zelfs onderhoorige manschap die

zich op dat vlootje bevonden hebben

En vermids hier van aan de Ternaat

„sche Ministers door uE kennis is ge„

geeven, hoopen wij dat indien van

daar in ’t vervolg weder een der gelyjke

bij