closeTerug naar inventaris

Transcriptie

men heeft reeds hier voor in eerbied vertoond de reedenen waarom

ten Gouverneur het kastijden van de Cerammers en Gorammers gestaakt

heeft en men verweegt de goede gevolgen er van zo als men in af

met genoegen gezien heeft de goede behandeling der Gorammers aan de

scheepelingen van de Chialoup Batavias welvaren in een tijd, dat Hy

voor tegenwind en stroom aldaar hulpe sogten; dan dat zij Noekoe

aan de Comp zoude Leveren kanmen geensints verwagten wan„

meer men Considereerd, dat Tidors Koning haar oude vorst en

geloofd genoot is, die Ceram en Goram vrijwillig afgestaan heeft

alwaar hij uijt misnoegdheijd over zijn verneederde staat nu

heul en troost soekt

de reedenen der schielijken onwenteling van zaken op Ceram en

den grooten aanhang van den Rebel voekoe zijn ampel beschree„

ven bij Missive van den 16 Julij 1785 waar aan men zig aller eerbie

digst gedragt

de drie aanmerkelijke oorzaaken door de Heer Van Pleuren voorgesteld en

waar omtrend bij Hun Edele Hoog Agtb: eenige bedenkingen gevallen zijn

vermeenen wy dat van die natuur zijn dat zonder veel op hef konnen

worden uijt den weg geverijmt als

De Zistige aanslagen van Noekoe, verminderen en vermeerderen

naar mate den Cerammer behandelt word die wanneer men alle ver=

drukkingen oreerd Juijst zo Noekos gezind niet zijn om dat hij hum tot een

last

T 40

§39

156

bij stand verleend mogt worden als

dan een beeter kraijsplaats zal heb

ben omtrent de geenen, welke tot

de uijtvoering van zodanige on„

derneeming gebruijkt worden

Bij den zoo eevengemelden

Brief 5 10: toon den wy

ons met uE bevreemd over

de zoo schielijk verandering

der Ceramsche en Goramsche

volkeren die zig aan de zijde

van Prins Noekoe vervoegd

hadden of schoon maar eeven

te vooren door hem was beloofd

dat zij bij verscheijning van denzelven

hem aan de Compe zouden Leeveren

En wij hadden zo wel als uE ver„

wagt thans uijt der Ministeren na„

dere Letteren daar omtrent meer„

der licht te zullen erlangen

volgens ’t schrijven van den Heer

Gouverneur van Pleuren

schijnt het, dat men hier om„

trent drie oorzaaken.

voornaamlijk