closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Laststrecht, en dus hoopt men dat de listige aanslagen zullen vermin„

deren, naar mate van zijn aanhang en waar toe men hoept, dat niet wijnig

contribueeren zal de door Hun Hoog Ed:s verleende annesti

de zugt der Cerammers naar een vrijen handel in Specerijen, hier tegen

moet naar het oud gebruijk zorgvuldig gewaakt en geenmiddelen

onbezogt gelaten worden om die door alle uijtdenkelijke weegen tegen

te gaan en men vermeind dat hier toe, als een geschikt expedient om

Ten Cerammer daar van afteleiden veel attribueeren zal de

daar hun Hoog Ed:s verleende Concessie tot een vrijen vaart op Java

terwijl

de onterdrukkingen en verkortingen van Cruijpenning

spoediger ontdekt in tegengegaan hadden konnen worden;

en men zal dus de nadrukkelijke recommandatie Hunner

Hoog Ed:s om het gedrag der Hoofden van de onderhorige Resider

tien met oplettenheid gade te slaan in schuldige observantie hou„

den

§ 41.

542

voornaamlijk in aanmer„

king moet neemen

vooreerst de listige aan„

slaagen van den voornoem„

den Rebel Noekoe

Ten anderen de Zugt der Ce„

rammers naar één vrijen han„

del in specerijen in eindelijk

ook Ten derden de onderdruk

kingen en verkortingen van

net geweesen Hoofd van Sapa

„rona Criypenning

De eerste der genoemde oorzaak

dient ter bevestiging van de aan„

merking die wij zo eeven § 36

gemaakt hebben

En wat de tweede betreft gelijk

dezelve altoos van de zeijde van

de Comp eene groote waakzaam„

heijd heeft gevordert zoo vereischt

dezelve thans inzonderheid een aller

scherpst toezigt

§43