closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§41

544

§ 45:

157

Dit toezigt behoord gepaard te gaan van

eenkundig onderzoek en het beproeven

van zulke middelen welke aan die

volkeren een bestaan kunnen ver„

„schappen zonder dat zij genoodzaakt

worden om het zelve te vinden tot den

sluijkhandel toevlugt te neemen

Belangende voorts het in de derde plaats

aangehaalde wegens de knevelaryen

van het voormelde Hoofd Cruypen„

ning hier in hebben uE voorzien

door denzelven uijt den dienst

van de Comp=e te stellen en met.

afgeschreeven gagie naar Ba„

tavia te doen vertrekken onder

een ernstig bevel aan de Ministers

om voort aan het gedrag der Hoof„

den van de onderhoorige Residen„

tien met opcettendheijt gave teslaan

en geene verongelijkingen omtrend

den Jnlander te dulden

Hoe zeer wij nu dit laatste alzents

billijken en mits dien ten eenemaal

goedkeuren zoo kunnen wij bepaal„

velijk