closeTerug naar inventaris

Transcriptie

547

541

delijk met opzigt tot voormelden Cruij

„penning niet ongemerkt voor bij gaan

het aan ons geschreevene bij uwe ad

visen van den 31: December 1783 dat

zijne verantwoording door den Heer

Gouverneur van Pleuren ter uwe

beslissing was gelaaten maar dat

vermids dezelve Gouverneur daar

bij niet had gevoegd de noodige op

helderingen UE hier door ten eene

maal buijten staat waaren gesteld

om over het een of ander een gegrond

oordeel te vellen.

wij willen dus lieft onderstellen

dat uw oogmerk zal zijn geweest

om bij verschijning van gemelden

Cruijpenning ter Hoofdplaatse hem

over de bezwaaren ten zijnen laste

ingebragt te hooren, en nader te on„

derzoeken, hoe ver hij daar aan schul„

„dig zij

Het Scheint ondertusschen als of voor

melde Crimpenning uw E: besluijt

ten zijnen op zigte heeft willen voor„

koomen