closeTerug naar inventaris

Transcriptie

me

162

der Klad bevinding

§ 39.

Wij hebben in het versoek van den Hoofd Aoministra teur be„

op verzoek van den Hoogt Aaminis= wa=

den dese posten Batavia aangereekend

Wiltigt, om deese Pesten per Factuur de Hoofdplaats aan tekel„

„kenen, ten voor en nadeele van den Capitain Nicolaas

Acker en Capitain Lieutenant Cornelis Hambroek, den

eersten voorteerden den laasten voor Landerde, of schoon wij vreesen,

dat dit redres wat laas en ontijdig komt.

Pakker

§ 40: De deesen Jaren ontfangen Lijwaten schoon wel geconditio„

bideeling van de gesteldheijd der onffan=

gene lijwaten.

neerd de kruijs Touwen heel en gaaf mitsg„s verzegeld bevonden

in een pak gungen: geb:die het brutto niet houzijnhe, geeven ons egter Hoffe tot de bedeeling, dat een Pak gunees

zijn 3. p=s te kout en b: gevelkte bevonden.

gen: gebl ust het brute gemgt niet houdende, geopen den be„

vonden is, dat daar in 3: p„s te kort waaren, ook 6: bevleckte

stukken, terwijl aan de overige duijdelijk te zien was, dat dezel„

„ve wat waren geweest:

541:

De gem: bevlekte en nat geweest zijnde stukken, hebben wij

de gevlekte worden egter verbruijkt dog de

te kort gekomene, Batavia te rug gereekent

egter tot de verstrekking gebruijkt, dog de 3: te kort bevonden

neemen wij de vrijheijd Batavia te rug te teekenen.

§42:

De overige Pakken alle hun bruto gewigt houdende, hadden wij

men had drewagt dat de overige bakeken

beter zoude uitvallen.

verwagt dat in geene derzelve beschaadigde Lijwaten, veel min

eenige te kort kooming zoude ontdekt worden.

Dog